Je bent hier > Home > Copyright
Copyright

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.footisfun.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door FOOTisFUN met adres Heidebergstraat 39 te 3140 Tremelo.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren FOOTisFUN of derden toe.

Uitzonderingen op deze auteursrechten zijn als volgt:
De beelden, nieuws en persberichten zijn eigendom van hun respectieve eigenaar. Waar mogelijk werd de juiste accreditatie gegeven of de bron weergegeven op dezelfde pagina. Ten aanzien van het bovenstaande, zullen teksten en afbeeldingen worden verwijderd, onmiddellijk na ontvangst van het verzoek en/of aanmelding, door de eigenaar, waar er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van nieuws- en persartikels, afbeeldingen en grafieken.


Niet-toegestaan gebruik

U verbindt zich er o.m. toe:

  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan FOOTisFUN , aan de met FOOTisFUN verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs of enige andere derde.
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn.
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficint wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan FOOTisFUN te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van FOOTisFUN of derden, verbindt u zich ertoe FOOTisFUN of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van FOOTisFUN of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

FOOTisFUN werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en/of diensten via deze site aan te bieden. FOOTisFUN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af. FOOTisFUN kan eveneens niet aansprakelijk gesteldworden voor onjuistheden in de informatie van derden.Merken en Handelsnaam

Het logo en de benaming van FOOTisFUN zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van FOOTisFUN.Persoonsgegevens

FOOTisFUN respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. De publicatie van deze tekst heeft tot doel u te informeren over ons privacybeleid en het juridische kader.

FOOTisFUN, verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een online registratieformulier, ... of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker FOOTisFUN toestemming zijn of haar persoonlijke gegevenspersoonsgegevens op te slaan met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met FOOTisFUN contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@footisfun.be

Uw elektronische contactgegevens kunnen door FOOTisFUN worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer FOOTisFUN elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot de info@footisfun.beAutomatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

FOOTisFUN kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de FOOTisFUN-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren.Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers en kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie genstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.Informatie

De informatie, software, producten en diensten ('informatie') die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. FOOTisFUN staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. FOOTisFUN is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. FOOTisFUN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.Links

Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen, of kan daar op een andere manier naar verwijzen. FOOTisFUN heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door FOOTisFUN houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.Adviezen

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financile of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat FOOTisFUN  hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.Paswoorden

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient FOOTisFUN onmiddellijk in te lichten indien n van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van FOOTisFUN. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien FOOTisFUN reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan FOOTisFUN uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).Onwettige, ongepaste en/of schadelijke inhoud

Als gebruiker of bezoeker van de website, verbindt u zich ertoe om geen inhoud zoals hieronder bepaald, te verspreiden of om niet deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud:
Inhoud die een inbreuk pleegt op de goede zeden 
Inhoud die aanzet tot of aanleiding geeft tot racisme 
Algemener: geen inhoud te plaatsen die onrechtmatig, onwettelijk of op enige wijze direct of indirect schade kan toebrengen aan FOOTisFUN, aan de met FOOTisFUN verbonden ondernemingen, aan overige service providers, distributeurs, klanten van FOOTisFUN of eendert welke derde of bezoeker van de website. 
Geen illegaal of onrechtmatig materiaal, of materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter). 
Geen materiaal met promotioneel of publicitair karakter.Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.Aansprakelijkheidsbeperking

De website en hierop geleverde diensten van FOOTisFUN worden verleend op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout is FOOTisFUN in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materile of immaterile schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe dit portaal leidt. FOOTisFUN ontkent o.a. elke aansprakelijkheid voor inhoud, software, links of applicaties die door gebruikers op de website worden geplaatst of doorgegeven. FOOTisFUN is verder evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materile of immaterile schade als gevolg van het verwijderen, of niet kunnen opslaan van inhoud die door gebruikers - waaronder uzelf - wordt geplaatst of doorgegeven.Toepasselijke wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. FOOTisFUN kan enkel gedagvaard worden voor de rechtbanken van zijn maatschappelijke zetel. Ingeval van een betwisting tussen een professionele gebruiker en FOOTisFUN zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.Opgemaakt te Tremelo op 1 maart 2015


Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?
Community
Extra

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. Informeer hiervoor bij je ziekenfonds.

Wilt uw kind vegetarisch eten? Of is hij of zij allergisch aan bepaalde producten? Even vermelden bij opmerkingen op je inschrijvingsformulier, dan houden wij daar met plezier rekening mee.

Kan uw kind niet élke dag komen? Vermeld dit bij opmerkingen op je inschrijvingsformulier.

Hoe betalen?
Betalen doe je cash of door te storten op rekeningnummer BE11 0017 4867 2348 met vermelding van 'locatie kamp + naam'.

Door je in te schrijven ben je ermee akkoord dat er foto's en filmpjes worden genomen, die kunnen gepubliceerd worden op sociale media. Indien je dit niet wenst, dien je dit uitdrukkelijk te vermelden bij opmerkingen.